•  

Vysvetlenie pojmov

Záplavové územie Q5 - Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za päť rokov.

Záplavové územie Q10 - Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za desať rokov.

Záplavové územie Q50 - Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za päťdesiat rokov.

Záplavové územie Q100 - Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za sto rokov.

Záplavové územie Q1000 - Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za tisíc rokov.

Povodňové mapy je zjednodušený spoločný názov pre mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika.

Mapy povodňového ohrozenia sa vypracúvajú pre geografické oblasti, v ktorých bola v predbežnom hodnotení povodňového rizika identifikovaná existencia potenciálne významného povodňového rizika a oblasti, v ktorých možno predpokladať pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika. Na mape povodňového ohrozenia je zobrazený rozsah záplav, ktoré by spôsobili povodne s priemernou dobou opakovania od raz za 5, 10, 50, 100 a 1000 rokov, prípadne iná povodeň s výnimočne nebezpečným priebehom.

Mapy povodňového rizika obsahujú údaje o potenciálne nepriaznivých dôsledkoch záplav spôsobených povodňami, ktoré sú zobrazené na mapách povodňového ohrozenia. Na mapách povodňového rizika sú uvedené údaje o odhadovanom počte povodňou potenciálne ohrozených obyvateľov a o druhoch hospodárskych činností na povodňou potenciálne ohrozenom území. Ak sa v geografickej oblasti zobrazenej na mape povodňového rizika nachádzajú, potom sú na nej uvedené aj tieto ďalšie údaje:

  • lokality s priemyselnými činnosťami, ktoré môžu pri zaplavení spôsobiť havarijné znečistenie vody,
  • poloha potenciálne ohrozených území pre odber vody na ľudskú spotrebu a na rekreačné činnosti,
  • lokality s vodami vhodnými na kúpanie,
  • informácie o ďalších významných zdrojoch potenciálneho znečistenia vody po ich zaplavení počas povodne,
  • územia, ktoré tvoria národnú sústavu chránených území a európsku sústavu navrhovaných a vyhlásených chránených území (NATURA 2000).

V Slovenskej republike zabezpečuje vyhotovovanie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica.